Vállalkozási feltételek

1./ Képzőszerv:

B+T Autós Kft - Tempó-Autósiskola

Szekszárd, Kossuth L. u. 13-15., Tel.: 74/311-814

ISO 9001; DDRMK nytsz.: 03-0009-04; Akkreditációs szám: AL-1449

2./ Cégformánk: korlátolt felelősségű társaság (KFT)

3./ Cégbírósági bejegyzésünk száma: 02-09-01018532

4./ Képzési engedélyünk száma: 693/2/2006.

5./ Ügyvezetőnk neve: Keller László

      Iskolavezetőnk neve: Sáfrány József

6.-9./ Ügyfélfogadó helyeink:

 • Szekszárd, Kossuth u. 13-15. Tel.: 74/311-814, 20/207-9181; ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óra, pénteken: 8-15 óra

10./ Általános tájékoztató

10/a. lásd a 6-9 pontokat

10/b-c. Beiskolázások minimum követelményei:

 

 • Moped (smkp) tanfolyamra: Írni - olvasni tudás, min: 13 és fél éves életkor, 1 db igazolványkép

 • "A1-Ak" (motorkerékpár) tanfolyamra: Írni - olvasni tudás, 15 és fél év (A1) ill. 17 és fél éves életkor (Ak), orvosi alkalmassági vizsgálat 1. csoportra, 1 db igazolványkép

 • "A" 21+(motorkerékpár): Írni - olvasni tudás, 20 és fél éves életkor,Vezetői engedély fénymásolata. Amennyiben nincs, 1 csoportú orvosi alkalmassági igazolás szükséges, a háziorvostól. Ha csak segédmotoros járművezetői engedéllyel rendelkezik, akkor csak az elsősegélynyújtó tanfolyam alól mentesül, orvosi
  alkalmassági vizsgálat 1. csoportra, 1 db igazolványkép

 • "B" (személyképkocsi) tanfolyamra: Írni - olvasni tudás, 1. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, 1 db igazolványkép, 16 és fél éves életkor

 • "C" (tehergépkocsi) tanfolyamra: B kategóriás vezetői engedély, 17 és fél éves életkor, 1 db igazolványkép

 • "D" (autóbusz) tanfolyamra: C katergóriás vezetői engedély, 2. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, 20 és fél éves életkor, 1 db igazolványkép

 • "C+E" (nehézpótkocsi "C" kategóriás vonójárművel) tanfolyamra: B illetve C kategóriás vezetői engedély, 18 éves életkor, 1 db igazolványkép, Kezdő vezetői engedéllyel az E kategória nem végezhető el.

 • "B+E" (nehézpótkocsi "B" kategóriás vonójárművel) kategória: B kategóriás vezetői engedély, 17 és fél éves életkor, 1 db igazolványkép, Kezdő vezetői engedéllyel az E kategória nem végezhető el.

10/d. Közlekedési elsősegély nyújtási tanfolyamot és vizsgát kell tenni mindenkinek, aki nem rendelkezik az alább felsorolt iskolai végzettségekkel, illetve nincs olyan vezetői engedélye, aminek dátuma 1984. január 1-e utáni. Orvosi, állatorvosi, egészségügyi főiskolai diploma, egészségügyi szakközépiskola - szakiskola, mentőtiszti végzettség. A Tempó Autósiskola közlekedési elsősegélynyújtó tanfolyamot és vizsgát is megszervezi.

10/e. Lásd a 10/b. pontban, illetve szóbeli tájékoztatás alapján.

10/f. Kötelező tantárgyak és óraszámai kategóriánként: lásd a melléklet szerint
-elméleti órák: 45 perc/óra,
-gyakorlati órák: 50 perc/óra

10/g. Az Autósiskola járműparkja:
B kat.: VW, Fiat, Renault, Audi, Suzuki

A járműpark változtatásának jogát az autósiskola fenntartja. A fenti járműveink a mindenkori kötelezően előírt feltételeknek megfelelnek. Erre az iskola garanciát vállal. A mindenkori járművekből a tanuló választhat igénye szerint. Amennyiben a hallgató saját járművén kíván tanulni arra is van mód. Ebben az esetben a járműoktatásra való alkalmassá tételét a 20/1992. (VII.21) KHVM rendeletet módosító 10/1999.(III.8.) KHVM rendelet alapján a jármű tulajdonosának kell elvégeztetni. Az erről kapott okmányt a gyakorlati képzés előtt az autósiskolánál be kell mutatni.

10/h. Hiányzás pótlása és annak költségei.
Elméleti oktatáson a részvétel kötelező. Amennyiben ennek teljesítése bármi oknál fogva nem teljesül, úgy a hallgató nem bocsátható elméleti vizsgára. A hiányzó órák pótlására az autósiskolánál van lehetőség. Az elméleti órák pótlása díjtalan. A gyakorlati órákról történő hiányzás esetén - amennyiben 48 órával a megbeszélt foglalkozás előtt lemondásra került - az óra pótlása díjtalan. Ekkor csak időpont egyeztetés szükséges a gyakorlati oktatóval. Amennyiben a hiányzás bejelentése elmarad, illetve nem időben történik meg, úgy a mindenkori gyakorlati óradíj alapján kell fizetni az elmaradt órát/órákat.

10/i. Tandíjak: lásd melléklet szerint

10/j. Felmentések:
Az elméleti tantárgyak alól az 1/1996. KFF alapján lehet mentesülni. Lásd melléklet szerint.

10/k. A tanuló jogai és kötelességei:
A tanulónak jogában áll, hogy a vállalkozási feltételekben leírtak alapján szerződést kössön a választott autósiskolával és ez alapján érvényesítse jogait. Kötelessége: tudásának, képességeinek alapján maximálisan működjön közre a saját képzésében. Okmányait, befizetéseit határidőre adja át az autósiskolának további ügyintézés céljából. A mindenkori erkölcsi és etikai normákat tartsa be és tartassa be. Öltözködésével ne sértsen másokat, az mindig tiszta és ápolt legyen.

10/l. A tanuló kérheti, hogy másik képzőszervnél folytassa megkezdett tanulmányait.
Erről saját kérése alapján igazolást adunk ki abban az esetben, ha távozás előtt tartozásait kiegyenlíti és befizeti a mindenkori érvényes áthelyezési költséget.

10/m. Az autósiskola jogai és kötelességei:
A B+T Autós Kft, Tempó Autósiskola köteles a vállalkozási szerződésben leírtakat maradéktalanul betartani és betartatni. A tisztességes üzletpolitika folytatása, a mindenkor erkölcsi és etikai normák betartása és betarttatása. A szakma tekintélyének megóvása, a közlekedési kultúra javítása, személyes példamutatás.

10/n. Oktatásaink:
Elméleti tanfolyamokat megfelelő létszám esetén - minden kirendeltségünkön - végzünk, amennyiben kihelyezett tanfolyamunk van, arról kirendeltségeinken kaphatnak információt.

10/o. Vizsgadíjak:
A mindenkor érvényben lévő vizsgadíjakat a Nemzeti Közlekedési Hatóság állapítja meg.
A vizsgadíjak szabott, hatósági árak.
Ettől eltérni nem lehet.
A vizsgadíjakat a Nemzeti Közlekedési Hatóság házipénztárába (Szekszárd, Kiskorzó tér 3.) kell megfizetni, az alapvizsga és a pótvizsga költsége azonos.

10/p. A megyében a felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság - Szekszárdi Kirendeltség
Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Tel.: 74/415-411

10/j. pont melléklete:

Elméleti tantárgyak foglalkozásáról felmentést kaphat - saját kérelem alapján -

 • Mozgáskorlátozottak

 • Siketek

 • Akik a magyar nyelvet nem beszélik

Elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam alól mentesíthetőek:

 • Orvostudományi egyetemet végzettek (általános orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek)

 • Állat-, orvostudományi egyetemet végzettek

 • Védőnők

 • Dietetikusok

 • Mentőtisztek

 • Gyógytornászok

 • Egészségügyi szakoktatók

 • Diplomás ápolók

 • Közegészségügyi felügyelők

 • Egészségügyi szakközépiskolát vagy szakiskolát végzettek,

továbbá:


-1969. július 1-je és 1983. december 31-e között "D", vagy trolibusz járműkategóriára vezetői engedélyt szerzett
-1984. január 1-je után szerzett vezetői engedélyt/igazolványt, illetve a Vöröskereszt által korábban kiadott igazolása

Szerkezeti és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési tantárgyak alól mentesíthetőek:

 • Gépészmérnökök -gépész üzemmérnökök

 • Mérnöktanárok

 • Műszaki tanárok

 • Műszaki oktatók

 • Katonai főiskolán szerzett:

 • Harcjármű üzemeltetői üzemmérnökök

 • Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevéllel rendelkezők

 • Járműgépészek

 • Közlekedési gépészek

 • Gépjármű üzemeltetők

 • Mezőgazdasági gépészek

 • Építőgépészek

 • Gépjárművezetők és karbantartók

 • Autószerelők (311-1, 301)

 • Autóvillamossági szerelők (311-2, 602)

 • Anyagmozgató gépszerelők (313-1, 304-3)

 • Építőgép-szerelők (313-2, 304-2)

 • Mezőgazdasági gépszerelők (313-4, 304-4)

 • Gépjárművezető és karbantartók (2201, 309)

 • Mezőgazdasági gépészek (2112)

 • Erdőművelő, fakitermelő gépkezelő (1702)

 • Állattartó telepi gépész (1706-1)

 • Kertészeti gépész (1706-2)

 • Növénytermesztő gépész (1706-3)

 • Erdőgazdasági gépész (1706-4)

 • Mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 éves kísérleti (1708)

 • Mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 4 éves kísérleti (1709)

 • Kezelői bizonyítvány

Pécs, 2009. április 8.

Belépés