D Autóbusz kategória

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: Au­tó­busz, va­la­mint au­tó­busz­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • 20 és 1/2 éves kor­ha­tárt be­töl­tése.
 • Ér­vé­nyes B és C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély.
 • 2. cso­por­tos or­vosi al­kal­mas­ság.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • 1 db 4x4 cm-​es iga­zol­vány­kép be­nyúj­tása.
 • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­sét iga­zoló bi­zony­lat be­mu­ta­tása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai:

El­mé­leti kép­zés (28 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 8 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (Je, ve­ze­tés­el­mé­let): 8 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 8 óra

Gya­kor­lati kép­zés (31 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 19 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 4 óra (320 km)
 • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló, Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

Meg­jegy­zé­sek

A tan­tár­gyak hall­ga­tása alóli men­tes­ség­ről itt ol­vas­hat.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

Gya­kor­lati vizs­gáig a 21. élet­évet be kell töl­teni. For­galmi kép­zés si­ke­res ru­tin­vizsga után kezd­hető meg. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lást az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

Belépés