B+E kategória

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: A 3500 kg-​ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi (amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van), és az ilyen jár­mű­höz kap­csolt ne­héz­pót­ko­csi (a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege meg­ha­ladja a 750 kg-​ot) ve­ze­té­sé­hez szük­sé­ges jo­go­sult­ság, amennyi­ben a jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege meg­ha­ladja a 3500 kg-​ot. (Pl.: autó szál­lító, ló szál­lító, kis­hajó szál­lító pót­ko­csik.)

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 17 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • Írni, ol­vasni tu­dás.
 • Ér­vé­nyes B ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • 1 db 4x4 cm-​es iga­zol­vány­kép, va­la­mint a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (leg­alább 1. cso­portú) le­adása.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­sét iga­zoló bi­zony­lat be­mu­ta­tása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (22 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 6 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (Je, ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra
 • Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás: 6 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 2 óra

Gya­kor­lati kép­zés (17 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 4 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 6 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tési (160 km): 4 óra
 • Ve­ze­tés hegy­vi­déki kö­rül­mé­nyek kö­zött: 2 óra
 • For­galmi vizsga: 1 óra

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga, Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

Meg­jegy­zé­sek

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. El­mé­leti vizsga a 18. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Ru­tin vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­ok­ta­tás mi­ni­mum 4 órá­ját le­ve­zette, és be­töl­tötte 18. élet­évét.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a kö­te­lező fő­ok­ta­tási fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette, si­ke­res ru­tin-​ és biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés vizs­gá­val ren­del­ke­zik. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

Vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

Belépés